Generelt:

 • Ved sagens opstart beskrives den aftalte opgave, herunder evt. prisaftale.
 • Der ydes rådgivning i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler og Rets-plejelovens regler for advokater – disse regler skal sikre at advokaten udføre sit arbejde alene med det formål at varetage klientens interesse og med en høj grad af integritet.
 • Alle oplysninger meddelt af klienter eller modtaget om klienter eller andre i forbindelse med sagens behandling behandles naturligvis med største fortrolighed.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA er omfattet af reglerne i Hvidvaskloven og er dermed forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA aftaler løbende omfanget af den juridiske bistand med klienten og er forpligtet til over for klienten at yde kvalificeret juridisk bistand til aftalt tid og i aftalt omfang.
 • Sagsakter opbevares i 5 år fra sagens afslutning og originale bilag udleveres ved sagens afslutning.

 

Salær, betaling og klientmidler:

 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA fastsætter sit honorar enten efter fast pris aftale eller med udgangspunkt i medgået tid, sagens karakter og sværhedsgrad, grad af specialistviden, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.
 • Relevante omkostninger og udlæg, herunder rejseomkostninger og kopiering, opkræves udover salæret og oftest umiddelbart efter udlægget er afholdt.
 • KLAUS THERKILDSENS ADVOKATFIRMA´s betalingsbetingelser er netto 14 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt. Efter 14 dage beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.
 • Klientmidler indsættes på klientkonto i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler for klientkonti.

 

Ansvar og forsikring

 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA er ansvarlig for bistand til klienter efter dansk rets almindelige regler.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og er ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring A/S.
 • Forsikringsdækningen overstiger den grunddækning på 2.5 mio. kr., der er gældende for medlemmer af Advokatsamfundet.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA´s ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til 5 mio. kr. pr. klient pr. kalenderår.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, herunder driftstab og tab af goodwill.

 

Tvister:

 • Tvister omkring KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA´s rådgivning samt forretningsvilkår mv. er underlagt dansk ret og kan alene indbringes for danske domstole.
 • Bestemmelsen afskærer på ingen måde klientens muligheder for at indbringe rådgivning og øvrig sagshåndtering for Advokatnævnet.