Generelt:

Disse forretningsvilkår gælder for enhver opgave som Klaus Therkildsen Advokatfirma, CVR – nr. 33922043 påtager sig, medmindre andet er aftalt.

 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA, der drives som enkeltmandsvirksomhed, er etableret på adressen
  Holmboes Allé 1A, 10.
  8700 Horsens.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA kan kontaktes på telefonnummer 75626008 og mobilnummer 21446008 samt på e-mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA har bankkonti i Vestjysk Bank A/S.
 • I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dæknings-maksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klient-bankkonti og egne konti.
 • Der gælder særlige regler for indskud vdr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes op til 10 mio euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk 
 • Advokat Klaus Therkildsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Tryg Forsikring A/S og al advokatvirksomhed, udøvet af Klaus Therkildsen Advokatfirma, er omfattet af ansvarsforsikringsdækningen, uanset hvorfra advokatvirksomheden udøves.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA/advokat Klaus Therkildsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.   
 • I tilfælde af tvist om salær opkrævet af KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA og/eller utilfredshed med advokat Klaus Therkildsens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnævnet.dk .

 

Opgave:

 • Når KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA påtager sig en ny opgave udarbejdes aftalebrev/ordrebekræftelse til fastlæggelse af vores fælles forståelse af opgaven og evt. prisaftale.
 • Hvis arbejdsopgaven ændres undervejs, vil der blive udarbejdet ny opgavebeskrivelse.
 • I løbende kundeforhold og i mindre sager, hvor kunden entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.
 • Forinden KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA overhovedet påtager sig opgaven, har Klaus Therkildsen Advokatfirma undersøgt evt. mulige interessekonflikter, der kan være til hinder for løsning af opgaven – i den forbindelse er KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA gerne behjælpelig med at henvise til en anden advokat.

 

Salær, betaling mv.:

 • Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA fastsætter sit salær ud fra enten fast pris eller med udgangspunkt i medgået tid, sagens karakter og sværhedsgrad, grad af specialistviden, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.
 • Aftalte og relevante udlæg, herunder rejseomkostninger, opkræves udover salæret.
 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA's betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

 

Identitetsoplysninger og hvidvask-lovgivning:

 • KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og derfor indhenter KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA, i sager omfattet af denne lovgivning, identitetsoplysninger, herunder ledelsesstrukturen i selskaber.
 • Såfremt din sag er omfattet af denne lovgivning, er KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA forpligtet til at sende dig orientering herom samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig/selskabet.
 • Såfremt KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA måtte få mistanke om, at du er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. KLAUS THERKILDSEN ADVOKATFIRMA må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.
 • Indhentede identitetsoplysninger opbevares og slettes efter gældende lovgivning.